محرم رسید ... و هنوز ما ... نرسیدیم

اشهـــد ان لا…شهادت اشهـد ان لا …شهیـد
محــشـــــر، الله الله است مـی دانـی چــــرا؟

یـک بغـــل بــــــــاران الله الصمــــــــد آورده ام
نوبهـــار قـل هوالله است می دانــی چـــــرا؟

راه عقــل از آن طـــرف راه جنـون از این طــرف
راه اگر راه است این راه است می دانی چرا؟

از رگ گــردن بیـــا بگــذر که او نـــزدیک توست
فـرصــت دیــدار کوتــاه است مـی دانــی چـرا؟

از کجــا معلـــوم شـایـــد ناگــهانت برگــــزیــد
انتخـاب عشــق ناگــاه است می دانـی چرا؟

از محـــرَم دم به دم هـر چنـد ماتـم می چکد
باز امـَـا بهتــرین مــاه است می دانــی چـرا؟

/ 0 نظر / 27 بازدید