آی شهدا رفتید

آی شهدا رفتید
شهدا می دانستید...
آقا هم مظلومند این روزها...
با خودم هستم...
برو بمیر بسیجی زنده ای دل آقایت درد دارد
بسیجی نیست کسی که دل آقایش درد داشته باشد
یک شب آرام سر بر بالین بگذارد

/ 0 نظر / 13 بازدید